พิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล 201002 15

 

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผบ.ศปอว.ทอ. ร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่ข้าราชการ

สัญญาบัตร ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานชั้นยศนายพลอากาศและให้ดำรง

ตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ

พิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล 201002 11 พิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล 201002 9
พิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล 201002 11 พิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล 201002 4