21163 201113 123

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้แก่ข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน สังกัด ศปอว.ทอ. โดยมี หน.นขต.ศปอว.ทอ.

เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น

21163 201113 22 21163 201113 23
21163 201113 32 21163 201113 46
21163 201113 51 21163 201113 61
21163 201113 67 21163 201113 119