พิธีประดับยศจ่าฯ 201126 46 optimized

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศปอว.ทอ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหาร

ชั้นประทวน จำนวน ๙ นายที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในพิธีและ หน.นขต.ทอ.

เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

พิธีประดับยศจ่าฯ 201126 38 optimized พิธีประดับยศจ่าฯ 201126 34 optimized
พิธีประดับยศจ่าฯ 201126 40 optimized พิธีประดับยศจ่าฯ 201126 13 optimized
พิธีประดับยศจ่าฯ 201126 4 optimized พิธีประดับยศจ่าฯ 201126 6 optimized