พิธีประดับยศ 201126 15 optimized

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.อ.ประภาส  สอนใจดี รอง ผบ.ศปอว.ทอ.

เป็นผู้แทน ผบ.ศปอว.ทอ. และผู้แทน นขต.ศปอว.ทอ. ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการ

ชั้นสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอก  ณ ห้องรับรอง ทอ.

พิธีประดับยศ 201126 3 optimized พิธีประดับยศ 201126 11 optimized
พิธีประดับยศ 201126 21 optimized พิธีประดับยศ 201126 28 optimized
พิธีประดับยศ 201126 35 optimized พิธีประดับยศ 201126 37 optimized
พิธีประดับยศ 201126 45 optimized พิธีประดับยศ 201126 41 optimized