เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ รร.นนก. 110264 210223 25

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ผบ.ศปอว.ทอ.และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชม กิจการอวกาศ

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ในครั้งนี้ได้มีการหารือถึงภารกิจและความร่วมมือในการพัฒนา

ขีดความสามารถในด้านกิจการอวกาศในอนาคต 

เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ รร.นนก. 110264 210223 14 เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ รร.นนก. 110264 210223 23
เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ รร.นนก. 110264 210223 4 เยี่ยมชมกิจการด้านอวกาศ รร.นนก. 110264 210223 32