พิธีประดับยศ 10264 210210 49 

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้แก่นายทหารชั้นประทวน สังกัด ศปอว.ทอ. ที่ได้เลื่อนชั้นยศสูงขึ้นพร้อมทั้งให้โอวาท

แก่ข้าราชการที่เข้าพิธี ซึ่งมี หน.นขต.และข้าราชการ ศปอว.ทอ. ร่วมแสดงความยินดี

พิธีประดับยศ 10264 210210 44 พิธีประดับยศ 10264 210210 13
พิธีประดับยศ 10264 210210 29 พิธีประดับยศ 10264 210210 32
พิธีประดับยศ 10264 210210 41 LINE P202132 113907