ศปอว.ทอ.ต้อนรับคณะ Gistda 250364 210329 19

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISDA เดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานทางอวกาศ

ของศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ(ศปอว.ทอ.) โดยมี ผบ.ศปอว.ทอและ

หน.นขต.ศปอว.ทอ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏิบัติงานทางอวกาศ

ศปอว.ทอ.ต้อนรับคณะ Gistda 250364 210329 7 ศปอว.ทอ.ต้อนรับคณะ Gistda 250364 210329 9
ศปอว.ทอ.ต้อนรับคณะ Gistda 250364 210329 10 ศปอว.ทอ.ต้อนรับคณะ Gistda 250364 210329 30