image nongpaka 3d ed optimized 
        กองปฏิบัติการทางอวกาศ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System : GIS) ร่วมกับภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2B ชนิดภาพสีจริง (True Color Image) ถ่ายเมื่อวันที่ 20 ก.พ.64 สำหรับจัดทำแบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติ พื้นที่ บ้านหนองป่าค่า ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการวางแผนปลูกป่าต้นน้ำ จัดทำแปลงเกษตรสาธิต และสร้างฝ่ายชะละน้ำโครงการน่านฟ้าโมเดล 2021โดยกองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพ