หลัก

      เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศปอว.ทอ.จัดกิจกรรมทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นโครงการสำหรับทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ทอ.ที่ปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

 

LINE ALBUM การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กำลังพล ศปอว.ทอ.65 220825 108 LINE ALBUM การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กำลังพล ศปอว.ทอ.65 220825 41
LINE ALBUM การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กำลังพล ศปอว.ทอ.65 220825 105 LINE ALBUM การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กำลังพล ศปอว.ทอ.65 220825 98
LINE ALBUM การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 220825 87 LINE ALBUM การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กำลังพล ศปอว.ทอ.65 220825 69
LINE ALBUM การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 220825 158 LINE ALBUM การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กำลังพล ศปอว.ทอ.65 220825 7