มีหน้าที่วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับแผนและการพัฒนากิจการอวกาศ

การปฏิบัติการทางอวกาศ การรวบรวมและกรรมวิธีข้อมูลทางอวกาศ และการแปลความ

มีผู้อำนวยการกอง กองปฏิบัติการทางอวกาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ