มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของหน่วย การซ่อมบำรุง สร้าง ผลิต ระบบปฏิบัติการทางอวกาศ

ละการพัสดุ มีหัวหน้ากอง กองสนับสนุน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ