c265a90cfe9818829b4bc258c13c5104c 56624206 201002 27

            เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศปอว.ทอ. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่

ผบ.ศปอว.ทอ. โดยมี พล.อ.ต.ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล ผบ.ศปอว.ทอ. เข้าร่วมพิธีรับมอบหน้าที่จาก

พล.อ.ท.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.(อดีต ผบ.ศปอว.ทอ.) ในการนี้ได้กล่าวโองการ

แด่อดีต ผบ.ศปอว.ทอ. และกล่าวโอวาทแก่ข้าราชการของ ศปอว.ทอ. ในการปฏิบัติหน้าที่

c265a90cfe9818829b4bc258c13c5104c 56624206 201002 21 c265a90cfe9818829b4bc258c13c5104c 56624206 201002 28
c265a90cfe9818829b4bc258c13c5104c 56624206 201002 44 c265a90cfe9818829b4bc258c13c5104c 56624206 201002 18