ปลูกป่า วันพุธที่ 11 พ 0.ย.63 201113 17

เมื่อวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รอง ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 

"ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมีข้าราชการ ร่วมกันปลูก

ต้นทองอุไรจำนวน ๑๐๐ ต้น

ปลูกป่า วันพุธที่ 11 พ.ย.63 201113 44 ปลูกป่า วันพุธที่ 11 พ.ย.63 201113 41
ปลูกป่า วันพุธที่ 11 พ.ย.63 201113 47 ปลูกป่า วันพุธที่ 11 พ.ย.63 201113 51