พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร 26 3 64 210329 37

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

ในการนี้ ผบ.ศปอว.ทอ. เป็นประธานในพิธี และมี หน.นขต.ศปอว.ทอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร 26 3 64 210329 6 พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร 26 3 64 210329 7
พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร 26 3 64 210329 8 พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร 26 3 64 210329 15