วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ศปอว.ทอ.จัดการอบรมการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ (CPR)

และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดได้รับความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อพบสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยมีวิทยากรจาก กองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้ความรู้คำแนะนำ