ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน พร้อมรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการฝึก ผ่านระบบ IPTV และระบบเคเบิ้ลทีวี กองทัพอากาศ โดยมี หัวหน้าหน่วย
และข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ร่วมในการฝึกโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ โถงด้านหน้า และด้านในอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำหรับการฝึกในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังพล ศปอว.ทอ. สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมทหาร
รวมทั้งเพื่อฝึกทบทวนวินัยทหารให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ