รัฐกอร์เรนเตส ประเทศอาร์เจนติน่า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าทั้งหมด 14 จังหวัด
รวมพื้นที่ความเสียหายกว่า 800,000 เฮกตาร์ (5 ล้านไร่)โดยสถานการณ์ไฟป่าเริ่มต้นวันที่ 17 ก.พ.2565 จนถึงปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายลง

กองปฏิบัติการทางอวกาศ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ จึงได้จัดทำข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่ดังกล่าว โดยการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมSentinel-2A ด้วยโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศให้เกิดเป็นภาพถ่ายดาวเทียมชนิด SWIR (Short Wave Infrared) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเหตุการณ์ แสดงดังภาพ

Argentina1

Argentina2

ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A ชนิด SWIR (Short Wave Infrared) เปรียบเทียบเหตุการณ์ช่วงเวลาต่างกันโดย ก) ถ่ายเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 (ก่อนเกิดเหตุการณ์) และ ข)
ถ่ายเมื่อวันที่ 22 ก.พ.65 (ขณะเกิดเหตุการณ์)

วันที่ 24 ก.พ.65  คือ ช่วงเวลาขณะเกิดเหตุการณ์อย่างรุนแรง กองปฏิบัติการทางอวกาศ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ ได้นำภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A ที่ผ่านการประมวลผลเป็นภาพถ่ายดาวเทียม ชนิด SWIR (Short wave Infrared) บูรณาการร่วมกับจุดความร้อนจากระบบดาวเทียม VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) โดยมีความละเอียดจุดความร้อนขนาด 375 x 375 ตารางเมตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของกลุ่มไฟป่าและลักษณะการเผาไหม้ในแต่ละสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
หรือหน่วยเกี่ยวข้องที่จะนำข้อมูลนี้ไปเป็นวัตถุดิบในการวางแผนดับไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

Argentina3

ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A ชนิด False Color (Urban) ประกอบจุดความร้อนแสดงการเคลื่อที่ของกลุ่มไฟและลักษณะพื้นที่เผาไหม้ในแต่ละสัปดาห์