Q A 02

 

question  วงโคจรคืออะไร
   
answer  วงโคจร หรือ Orbit คือ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหนึ่งรอบอีกวัตถุหนึ่ง ภายใต้อิทธิพล
ของแรงโน้มถ่วง (Gravity) โดยลักษณะการเคลื่อนที่ในวงโคจรจะขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุและแรงโน้มถ่วง
ของดวงดาวที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่รอบ ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนที่ตามรูปแบบของภาคตัดกรวย (Conic Section)
แบบใดแบบหนึ่งในรูปแบบของภาคตัดกรวย จำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่ วงกลม วงรี พาราโบลา หรือไฮเปอร์โบลา เท่านั้น
   
 

เรียบเรียงโดย : น.ท.อิทธิ  ยุทธยานนท์

ที่มา : Jerry John Sellers, “Understanding Space”, McGraw-Hill International Editions, Third edition, 2011

   
        btn back qna00        
        btn next qna01        

 

 

   btn qna0                btn home0