question   สถานีภาคพื้นสามารถสื่อสารกับดาวเทียมได้อย่างไร
     
answer  

สถานีภาคพื้นสามารถติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ย่านความถี่วิทยุ ระหว่าง 0.3GHz – 40 GHz โดยมีการแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งผ่านอวกาศไปยังดาวเทียม

     

 

 

        btn back qna00        
        btn next qna01        

 

 

   btn qna0                btn home0