question   Uplink และ Downlink คืออะไร
     
answer  

เป็นการจำแนกสัญญาณที่ใช้สื่อสารระหว่างดาวเทียมและสถานีภาคพื้นตามทิศทางของต้นทางและปลายทาง
โดย Uplink คือสัญญาณที่ส่งจากสถานีภาคพื้นไปยังดาวเทียม และ Downlink คือ สัญญาณที่ส่งจากดาวเทียมมายังสถานีภาคพื้น

     

 

 

        btn back qna00        
        btn next qna01        

 

 

   btn qna0                btn home0