question   สถานีอวกาศแห่งแรกที่ปล่อยสู่วงโคจรของโลก ชื่ออะไร
     
answer   Salyut 1 (Dos-1) เป็นสถานีอวกาศแห่งแรกที่ปล่อยสู่วงโคจรของโลก ของสหภาพโซเวียต โดยทำการปล่อยขึ้นสู่วงโคจร เมื่อ 19 เมษายน ค.ศ.1971 (พ.ศ.2514)
     
     

qna20201216 1

 

ที่มาข้อมูล : https://www.space.com/16773-first-space-station-salyut-1.html
เรียบเรียงโดย ร.อ.นิตินัย อุตสาหะ

 

        btn back qna00        
        btn next qna01        

 

 

   btn qna0                btn home0