question   สถานีอวกาศแห่งแรกของประเทศจีน ชื่ออะไร
     
answer   Tiangong-1 เป็นสถานีอวกาศแห่งแรกของประเทศจีน ทำการปล่อยสู่วงโคจรเมื่อ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2561
     
     

qna20201216 1

 

ที่มาข้อมูล : https://www.space.com/27320-tiangong-1.html
เรียบเรียงโดย ร.อ.นิตินัย อุตสาหะ

 

        btn back qna00        
        btn next qna01        

 

 

   btn qna0                btn home0