question   ดาวเทียม NAPA-1 มีน้ำหนักเท่าใด
     
answer   ดาวเทียม NAPA-1 มีน้ำหนัก 5.37 กิโลกรัม โดยมีขนาด 10x24x34 เซนติเมตร
     
     

 qna20210309

 

เรียบเรียงโดย ร.อ.นิตินัย อุตสาหะ

 

        btn back qna00        
        btn next qna01         

 

 

   btn qna0                btn home0