question  

แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่นิยมใช้งานในอวกาศคืออะไร

     
answer  

พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะในอวกาศไม่มีชั้นบรรยากาศที่สามารถสะท้อนอนุภาคแสงอาทิตย์เหมือนบนโลก ทำให้ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์บนอวกาศดีกว่าบนโลก และระบบไฟฟ้าโดยใช้โซลาร์เซลล์มีน้ำหนักเบากว่า ความซับซ้อนน้อยกว่าแหล่งพลังงานอื่นเช่น พลังงานนิวเคลียร์

     
     qna20211008 1

ภาพสถานีนานาชาติ (International Space Station, ISS) ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์และเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งาน

  

ผู้เรียบเรียง : ร.ท.กันต์ จุลทะกาญจน์

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0