question  

ดาวเทียม NAPA-2 มีความละเอียดในการถ่ายภาพกี่เมตร

     
answer  

5 เมตรคลอบคลุมพื้นที่ 19 ก.ม. x 19 ก.ม. หรือ 19 ตารางกิโลเมตร

     
     

  

ผู้เรียบเรียง : ร.ต.วรวุฒิ เฟื่องคำ

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0