question  

แบตเตอรี่ของดาวเทียม NAPA-1 เป็นยี่ห้อ และรุ่นอะไร

     
answer  

ยี่ห้อ Panasonic รุ่น NCR18650B

     
     

 

ผู้เรียบเรียง : จ.ท.สุณัฏฐชา อักษรวงศ์

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0