question  

ดาวเทียมติดต่อกับสถานีบนโลกทำไม

     
answer  

สถานีจะส่งคำสั่งไปที่ดาวเทียม จากนั้นดาวเทียมจะรับคำสั่งเพื่อปฏิบัติตามภารกิจ เมื่อดำเนินการตามภารกิจเสร็จแล้วดาวเทียมก็จะส่งสัญญาณกลับมายังสถานีที่อยู่บนโลกนั้นเอง

     
     

 

แหล่งที่มา : https://www.gistda.or.th/main/th/node/4415

แปลและเรียบเรียง : จ.ต.จิรวัฒ พลานุสนธิ์

 

        btn back qna00        
        btn back qna00        

 

 

   btn qna0                btn home0