question  

บริเวณที่เย็นที่สุดในอวกาศ

     
answer  

Boomerang Nebula เป็นกลุ่มเนบิวลาบริเวณที่เย็นที่สุด มีอุณหภูมิ -272 องศาเซลเซียส เข้าใกล้อุณหภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์ (Absolute Zero) เพราะเนื่องจากบริเวณนี้มีการสะท้อนอนุภาคและไอออนของแก๊ส ทำให้ดาวฤกษ์บริเวณนี้เสียความหนาแน่นของอนุภาคอย่างรวดเร็วเป็นหมื่นล้านเท่าเทียบกับการสูญเสียอนุภาคของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ ซึ่งความเย็นนี้มีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณที่ว่างเปล่าที่มีรังสีไมโครเวฟพื้นหลัง (Cosmic Microwave Background) อุณหภูมิ -270.4 องศาเซลเซียส

     

 

20220221 

ภาพจำลอง Boomerang Nebula

เรียบเรียง : ร.ท.กันต์ จุลทะกาญจน์

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0