question   นักบินอวกาศของนาซาที่ประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ International Space Station (ISS) มีจำนวนวันสะสมและมีประสบการณ์สูงที่สุดคือใคร
     
answer   นักบินอวกาศหญิง Peggy Whitson และนักชีวเคมีชาวอเมริกันวัย 61 ปีมีจำนวนวันสะสม 665 วัน ถูกบันทึกไว้เมื่อ 2 กันยายน 2560
     
     

 qna20210309

 

ที่มา : https://www.nasa.gov/feature/nasa-station-astronaut-record-holders
เรียบเรียง : พ.อ.ต.ธีรพงษ์ เข็มทอง

 

        btn back qna00        
        btn next qna01        

 

 

   btn qna0                btn home0