question   ดาวดวงใดมีมวลน้อยที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเรา
     
answer  

Mercury Planet หรือ ดาวพุธ มีมวล 3.3011 × 10 23 กก. หรือ 0.055 เท่าของโลก

     
     

 qna20210503

 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(planet)
ร.อ.ยุทธนา สุพรรณกลาง

 

        btn back qna00        
         btn back qna00        

 

 

   btn qna0                btn home0