question   ส่วนที่มองเห็นได้ของดวงอาทิตย์เราเรียกว่า
     
answer  

ชั้น Photosphere จากรูปคือหมายเลข 4

     
     

 qna20210503

 

คำอธิบายจากภาพ 
     1. Core แกน
2. Radiation Zone โซนการแผ่รังสี
3. Convection Zone โซนการพาความร้อน
4. Photosphere ชั้นบรรยากาศที่มองเห็นได้ของดวงอาทิตย์ซึ่งพื้นผิวจะมีเปลวสุริยะและ Sunsport
5. Chromosphere เป็นชั้นบรรยากาศลำดับที่สองของชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์ปกติจะมองไม่เห็น ยกเว้นตอนที่เกิดคราส
6. Corona เป็นกลิ่นอายของพลาสม่าจากดวงอาทิตย์
7. Sunsport เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวของดวงอาทิตย์ เกิดจากความเข้มข้นของฟลั๊กสนาม แม่เหล็กที่ไปขัดขวางการพาความร้อนมักจะปรากฏเป็นวงกลมสีดำคู่ของขั้วแม่เหล็กที่อยู่ตรงข้ามกัน จำนวนจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งปรากฏการณ์นี้ ๑๑ ปีจะเกิดขั้น แต่จะปลดปล่อยมวลโคโรน่าออกมาเป็นพายุสุริยะ (Solar Win) หรือกระแสของอนุภาคที่มีประจุลอยออกมาจากดวงอาทิตย์ เป็นอันตรายต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ดวงอาทิตย์
8. Grandnules จะเป็นเม็ด อยู่บนชั้นบรรยากาศ Photosphere
9. Prominence มีลักษณะเป็นเปลวที่ออกมาจากดวงอาทิตย์
     
     

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Photosphere
ร.อ.ยุทธนา สุพรรณกลาง

 

        btn back qna00        
         btn back qna00        

 

 

   btn qna0                btn home0