question   ใครเป็นคนคิดค้นกล้องโทรทรรศน์คนแรกของโลก
     
answer  

Hans Lipperhey ชาวเป็นช่างทำแว่นตา ประเทศเยอรมนี Dutch ยื่นขอสิทธิบัตรสำหรับกล้องโทรทรรศน์ของเขากับนายพล รัฐเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๑๕๑

     
     

 qna20210503

 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Lipperhey
ร.อ.ยุทธนา สุพรรณกลาง

 

        btn back qna00        
         btn back qna00        

 

 

   btn qna0                btn home0