question  

Payload คืออะไร

     
answer  

อุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับรองรับภารกิจหลักของดาวเทียมนั้นๆ เช่น ดาวเทียมในการสำรวจทรัพยากรก็จะใช้กล้องเพื่อเป็น payload

     
     

  

แหล่งที่มา :
https://www.gistda.or.th/main/th/node/4127

ผู้เรียบเรียง : ร.ต.วรวุฒิ เฟื่องคำ

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0