question  

กล้องโทรทรรศน์ ต้องใช้งานตอนกี่โมง

     
answer  

หลังพระอาทิตย์ตกดิน และก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

     
     

  

ผู้เรียบเรียง : ร.อ.ทินวัฒน์ เมตตะธำรงค์

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0