question  

Radio Telescope คืออะไร

     
answer  

คือระบบส่งสัญญาณวิทยุออกไปนอกโลก และรอการสะท้อนสัญญาณกลับมา

     
     

  

ผู้เรียบเรียง : ร.อ.ทินวัฒน์ เมตตะธำรงค์

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0