question  

ดาวเทียมหมายถึง

     
answer  

วัตถุที่มนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก แปลมาจากคำว่า Satellite ซึ่งตามหลักการแปลว่าดาวบริวารที่หมุดรอบดวงดาวอื่น ดังนั้นดาวเทียมจึงแบ่งเป็นสองประเภทคือ ดาวเทียมตามธรรมชาติ (Natural Satellite) คือ ดวงดาวที่หมุนรอบดวงดาวอื่น และดาวเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Artificial Satellite) ดาวเทียมดวงแรกที่ขึ้นไปโคจรรอบโลกคือสปุตนิค 1 ซึ่งเป็นดาวเทียมของประเทศสหภาพโซเวียต ส่งขึ้นไปเมื่อ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2500 และดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐอเมริกาคือเอ็กพลอเรอร์ 1 ซึ่งขึ้นไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2501 ปัจจุบันมีดาวเทียมหลายประเภทและทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่น ดาวเทียมที่ ใช้ประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสารเรียกว่า ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมที่ใช้สำรวจทรัพยากรโลกเรียกว่า ดาวเทียมสำรวจพิภพ ดาวเทียมที่ถ่ายภาพและส่งข้อมูลเกี่ยวกับเมฆ ตลอดลมฟ้าอากาศ เรียกว่า ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา นอกจากนี้ยังมี ดาวเทียมดาราศาสตร์ ที่ใช้สำรวจศึกษาดวงดาวอีกมากมาย

     

 

 

เรียบเรียง : จ.อ.ธวัชชัย หันจันทร์

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0