question  

อวกาศยาน หมายถึง

     
answer  

ยานที่ออกไปนอกโลก โดยมีมนุษย์ขึ้นไปด้วยพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการสำรวจหรือไม่มีมนุษย์อวกาศขึ้นไป แต่มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น จึงสามารถแยกประเภทอวกาศยานออกเป็น 2 ประเภทคือ อวกาศยานที่มีมนุษย์ขับคุม และอวกาศยานที่ไม่มีมนุษย์ขับคุม

         อวกาศยานของสหรัฐอเมริกาที่มีมนุษย์อวกาศขึ้นไปด้วยได้แก่ ยานอวกาศเมอร์คิวรี ส่งนักอวกาศขึ้นไปครั้งละ 1 คน อวกาศยานเจมินีส่งนักอวกาศขึ้นไปครั้งละ 2 คน อวกาศยานอะพอลโลส่งนักอวกาศขึ้นไปครั้งละ 3 คน ยานอวกาศอะพอลโล 11 เป็นอวกาศยานที่นำมนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2512 ยานขนส่งอวกาศสามารถนำมนุษย์อวกาศหลายคนและสัมภาระต่าง ๆ รวมทั้งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ แล้วนำนักอวกาศกลับสู่พื้นโลกได้คล้ายอากาศยาน

         อวกาศยานที่ไม่มีนักอวกาศขับคุมได้แก่ อวกาศยานที่ส่งไปสำรวจดาวดวงอื่น เช่น ยานเซอร์เวเยอร์ ไปลงดวงจันทร์ ยานไวกิงไปลงดาวอังคาร ยานกาลิเลโอไปสำรวจดาวพฤหัสบดี ยานแมกเจลแลนสำรวจดาวศุกร์ ฯลฯ

     

 

 

เรียบเรียง : จ.อ.ธวัชชัย หันจันทร์

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0