question  

ชื่อเต็มของหน่วยงานที่มีย่อ USSF คือหน่วยงานใด

     
answer  

หน่วยงาน USSF ย่อมาจาก US Space Force หรือ กองทัพอวกาศสหรัฐ ก่อตั้งเมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นหน่วยก่อตั้งใหม่ของกองทัพสหรัฐ เพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ที่มี กองทัพบก (U.S. Army) , นาวิกโยธิน (U.S. Marine Corps) ,กองทัพเรือ (U.S. Navy) , กองทัพอากาศ (U.S. Air Force) และหน่วยงานยามฝั่ง (U.S. Coast Guard)

     
     

 qa20210625

 

เรียบเรียงโดย ร.อ.นิตินัย อุตสาหะ
ที่มาข้อมูล : https://www.spaceforce.mil/
ที่มาของภาพ : https://www.spaceforce.mil/

 

        btn back qna00        
        btn back qna00         

 

 

   btn qna0                btn home0